Språk

Texter måste vara anpassade för målgruppen, väl genomtänkta och skrivna med ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Sökmotorer prioriterar sådana texter och de är lättare att förstå.

Texter på Västra Götalandsregionens webbplatser ska skrivas med enkelt och begripligt språk. Då blir de effektiva att läsa, och kan förstås av ett stort antal läsare. Klarspråk gäller för allt vi skriver i Västra Götalandsregionen. Detta underlättar också för sökmotorer att hitta och förstå innehållet på din sida.

Språk, ordlistor och kurser i klarspråk

Enkla tumregler när du skriver texter:

  • Använd korta texter och stycken
  • Använd ett klart och enkelt språk
  • Se till att texterna vänder sig till målgruppen
  • Sammanfatta innehållet på sidan i ingressen
  • Använd inte förkortningar i texter, skriv ut hela ord och meningar
  • Låt någon annan läsa dina texter kritiskt innan du publicerar dem

Börja med ingressen

Ingressen ska alltid tala om för besökaren vad sidan handlar om. Den hjälper besökaren att förstå om den hamnat rätt, eller behöver söka vidare efter rätt information.

Rubriker hjälper till

Bra rubriker hjälper besökaren att hitta i texten. Rubrikerna är särskilt viktiga för personer som använder skärmläsare, som kan läsa upp en lista över rubrikerna på en sida. Rubrikerna ska vara lagom långa och sammanfatta vad sidan eller avsnittet handlar om. Alltför korta och allmänna rubriker ger inte besökarna så mycket hjälp.

  • Dina rubriker ska innehålla nyckelord ur texten.
  • Använd gärna verb.
  • Rubrikerna kan vara 5-10 ord långa.
  • Skriv rubriker med gemener.

Använd fetstil för nyckelord

Använd fetstil för att markera ord som du vill lyfta fram, så kallade nyckelord. 

Undvik att kursivera

Använd inte kursiv text för ord, meningar eller citat som du vill lyfta fram. Kursiv text är svår att läsa på en skärm. Använd citattecken om en titel ska markeras. 

Undvik sidan är under uppdatering 

Undvik formuleringar av typen "sidan är under uppdatering", "här kommer snart att finnas...". Denna information tillför inget för besökaren och gör att sidan känns ofärdig. Det är bättre att bara uppdatera sidan efter hand. 

Använd samma ord och termer

Var konsekvent med hur du använder ord och termer, för att undvika feltolkningar. Kontrollera konsekvensen i ditt ordval på webbplatsen, både i texter och i navigation och funktioner. En besökare som har hittat vad den letar efter blir förvirrad om flera termer för samma sak används. Samtidigt måste en viss variation förekomma för att inte texten ska bli för jobbig.

Använd ett konsekvent sätt att skriva datum och andra sifferuppgifter. Om datum presenteras på flera olika sätt kan det vara förvirrande för läsaren, särskilt för personer som får innehållet uppläst av ett hjälpmedel.

Siffror i text

I löptext skriver du små tal med bokstäver och stora tal med siffror. Talen ett till tolv skrivs med bokstäver. 13 och högre skriver du med siffror. Undvik att blanda siffror och bokstäver när de står i samma stycke eller sammanhang. Välj det som passar bäst och försök vara konsekvent. Om texten innehåller väldigt många tal eller om det är själva talen som är det viktiga kan du skriva dem med siffror. Detsamma gäller i tabeller, listor, prisuppgifter och så vidare.

Så skriver du datum

Skriv ut datum i löpande text – den 14 juni 2015. Den förkortade formen 2015-06-14 kan du använda i dokumenthuvuden, tabeller och diagram.

Gör listor på rätt sätt

Använd verktygen punktlista och nummerlista för att skapa listor. Skärmläsare och andra hjälpmedel behöver korrekt kodade listor för att kunna signalera till besökaren att en lista faktiskt är just en lista. Använd inte specialtecken från tangentbordet för att göra listor.

Översättningar

Språklagens krav på vårdat, enkelt och begripligt språk gäller alla språk som används i offentlig verksamhet.

Det finns mycket att tänka på när du översätter en text. Det första är att använda de översättare som VGR har upphandlat. Använd inte automatiska översättare. Det är visserligen billiga, men de kan ge dig översättningar som varken du eller VGR kan stå för.

Att välja vilka språk information ska översättas till kan vara svårt. Vilken målgrupp du vänder dig till avgör.

Vilka språk ska jag översätta till (länk till VGR:s intranät)

Lästips

Skriva för webben, skrivguide från Internetstiftelsen i Sverige