Databaser och e-resurser A-Ö

Här hittar du databaser som Västra Götalandsregionen prenumererar på, samt gratisresurser utvalda av medicinska biblioteken. Resurserna kan nås utanför VGR:s nätverk, logga in med vgr-id och lösenord. Om du är uppkopplad via VPN och inte kommer åt våra resurser, koppla ner och välj ditt vanliga nätverk. Om du har frågor kring detta, kontakta biblioteken, se sidan Kontakt.

Hur du får använda bilder och annat innehåll i E-biblioteket

För e-resurserna i E-biblioteket finns copyright och licensavtal teckande via Eira och Medicinska biblioteken VGR. 
Upphovsrätt och användarvillkor för e-resurser som finns på E-biblioteket.

I dokumentet finns bland annat information om hur du

  • använder och citerar bilder. Både generellt som specifikt från olika resurser, som tillexempel Clinicalkey, UptoDate och AnatomyTV
  • får använda, sprida, ladda ner eller skriva ut artiklar, bokkapitel med mera
  • refererar och använder text från källorna.

Hitta sökord - söktips

Det är viktigt att hitta bra sökord, behöver du hjälp med att översätta från svenska till engelska eller hitta synonymer finns ordlistor på internet. Här är några exempel.  

Fler söktips kring informationssökning finns under fliken Hitta evidens i menyn.


Databaser A-Ö

Gå direkt till:
CINAHL, ClinicalKey, EmbasePsycINFO,  PubMed, UpToDate

A / B / E / F / G / H / I / JK / L / M / N / O / P / R / S / T / U / V / W / Z / X / Y / Z / Å / Ä / Ö

1177.se 
Webbplats med kvalitetssäkrad information för patienter och närstående om hälsa, sjukdomar, vård och behandling från Sveriges landsting och regioner.

AccessMedicine
AccessMedicine är en medicinsk söktjänst och e-boksplattform som bland annat ger åtkomst till de senaste utgåvorna av referens-och läroböcker, bland annat Harrisons Principles of Internal Medicine och CURRENT-serien. Resursen innehåller också diagnostiska verktyg, studieverktyg, patientfall, videofilmer, samt en stor mängd bilder.
Mer information om AccessMedicine

AMED (EBSCO) 
Databas med referenser till artiklar inom arbetsterapi, fysioterapi, alternativmedicin och palliativ vård.
Lathund till Amed, film

Anatomy.TV 
Anatomy.TV (tidigare Primal Pictures) är en anatomidatabas med flera moduler. Apparna kan endast användas på enheter som är anslutna till VGR:s nätverk, alltså inte på privata mobiltelefoner och surfplattor.
Mer information om Anatomy.TV
Kom igång med Anatomy.TV

APA PsycINFO (EBSCO)
APA PsycINFO (tidigare PsycINFO), databas med referenser till litteratur inom psykologi, logopedi och relaterade ämnen.
Lathund till PsycINFO, film

Blandbarhet av intravenösa läkemedel (VGR)
Databas med information om fysikalisk/kemisk kompatibilitet av intravenösa läkemedel.

BrowZine
I BrowZine hittar du alla de elektroniska tidskrifter som VGR har en löpande prenumeration på, du ska alltid kunna läsa senaste nummer.

Campbell Library 
Databas med systematiska översikter inom social välfärd, undervisning, juridik m.m. 

Cinahl (EBSCO) 
Databas med referenser till artiklar inom omvårdnad, rehabilitering och alternativmedicin.
Lathund till Cinahl, film
Lathundar på EBSCOs webbplats

ClinicalKey 
Medicinsk sökfunktion med klinisk inriktning som innehåller tidskrifter, böcker, bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar.
Lathund till ClinicalKey.pdf
Lathund Clinical Key VGRplayer - funkar bäst på dator

ClinicalKey e-böcker
E-böcker, samling med ca 1 100 titlar inom medicin, inbäddade i söktjänsten ClinicalKey som även finns som app.

ClinicalTrials 
Databas med kliniska prövningar (planerade, pågående och avslutade studier) från olika länder, bl.a. Sverige. Sammanställda av U.S. National Library of Medicine.
Lathund på ClinicalTrials webbplats

Cochrane Library - Fungerar bäst med webbläsare Google Chrome
En databas indelad i deldatabaser, nås separat på sidan: 
Cochrane Reviews – systematiska översikter gjorda genom Cochrane-samarbetet
Trials - Cochrane Controlled Register of Trials (CENTRAL)
Cochranes Clinical Answers - kliniskt fokuserade frågor som utgår från Cochrane Reviews. Svaren är korta och redovisas i en användarvänlig form.
Lathund till Cochrane.pdf
Lathundar på Cochranes hjälpsida

CRD databases (Centre for Reviews and Dissemination) 
Databas över kvalitetsgranskade systematiska översikter från olika länder. CRD uppdateras inte längre men fungerar som arkiv funktion för SR från DARE, NHS EED och HTA-database.
Lathund på CRDs webbplats

Dermatology online atlas (DOIA) 
Databas bestående av bilder på dermatologiska sjukdomar.

Embase (OVID) 
Databas med referenser till artiklar och konferenstryck inom medicin och farmakologi.
Lathund till Embase, film (flash)

ePed (VGR)
Erfarenhets- och evidensbaserad databas för barnläkemedel. Nås endast via intranätet.

Epistemonikos
Databas där du hittar systematiska översikter och andra källor till evidens inom medicin och omvårdnad.
Lathund på Epistemonikos webbplats

ERIC (EBSCO) 
Databas med referenser till artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande.

ERIC (Institute of Education Sciences)
Databas med referenser till artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande.

Evidence-based Imaging in Pediatrics (Springer)
E-bok som innehåller evidensbaserade guider och bilder inom pediatrik.

Google Scholar
Sökmotor där du hittar vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet världen över. Du hittar även antal citeringar för varje publikation. Notera att VGR-loggan för att se om vi har en prenumeration på tidskriften endast syns om du sitter inom VGR-nätverket. 

ICTRP(international clinical trials registry)/WHO
Webbplats som innehåller Clinical trials från WHO.

INFPREG  
Databas med samlad kunskap kring infektioner i samband med graviditet, sammanställt av experter inom olika medicinska specialiteter från hela Sverige. 

International HTA database (The International Network of Agencies for Health Technology Assessment)
Databas där du hittar genomförda och pågående hälsoteknologiska bedömningar (HTA) från hela världen.

Janusinfo
Webbplats med kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. 

Journal Citation Reports  (JCR)
JCR är en underdatabas till Web of Science. I JCR rankas tidskrifter efter hur många gånger artiklarna i dem citeras i andra artiklar, så kallad Impact factor. 

Karger Fast Facts
E-böcker, samling av medicinska kortare handböcker bestående av cirka 130 titlar inom onkologi, hematologi, neurologi med flera.

Kunskapsguiden  
Nationell webbplats från Socialstyrelsen som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. 

Lexidrug (tidigare Lexicomp)
Databas med läkemedelsinformation och läkemedelsinteraktioner.
Lathund på Lexidrugs webbplats

Medibas (länk till system a-ö)
Från den 2 februari 2023 är Medibas endast till för Närhälsan.
Lathund till Medibas, film

Medicininstruktioner.se 
Instruktionsfilmer för handhavande av läkemedel och medicintekniska hjälpmedel, både för patienter och sjukvårdspersonal.

Medline (Ovid) 
Databas med referenser till artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi.  

Medline (EBSCO)  
Databas med referenser till artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi.
Lathund till Medline på Ebscos webbplats

MedlinePlus 
Webbplats med patientinformation om sjukdom, läkemedel och hälsa på engelska och spanska, kan även finnas på andra språk.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd - (en vårdtjänst från Sveriges landsting och regioner)
Kunskapsstöd som är under uppbyggnad, vänder sig i första hand till primärvården.

NeuroBITE 
NeuroBITE (tidigare PsycBITE), Psychological Database for Brain Impairment Treatment Efficacy, innehåller studier om behandlingar av traumatiska hjärnskador. 
Lathund på NeuroBITEs webbplats 

Openi (NLM)
I Open-i från National Library of Medicine kan du söka och hämta abstrakt och bilder (inklusive diagram, grafer, kliniska bilder, etc.) från öppen källitteratur och biomedicinska bildsamlingar. Obs! kolla copyright för respektive bild innan användning.

Orphanet 
Databas med information om ovanliga sjukdomar och "orphan drugs", s.k. särläkemedel som används för behandling av sällsynta sjukdomar. 
Lathund till Orphanet, film

OTSeeker  
Databas med referenser till systematiska översikter, randomiserade studier mm inom arbetsterapi.
Lathund till OTSeeker, film

Pediatric Surgical Oncology (Springer)
E-bok som innehåller material om pediatrisk onkologisk kirurgi.

Pedro 
Databas med referenser till systematiska översikter, randomiserade studier mm inom fysioterapi.
Lathund Pedro.pdf
Lathund på Pedros webbplats

Primal Pictures - Anatomy.TV
Anatomy.TV (tidigare Primal Pictures) är en anatomidatabas med flera moduler. Apparna kan endast användas på enheter som är anslutna till VGR:s nätverk, alltså inte på privata mobiltelefoner och surfplattor.
Mer information om Anatomy.TV

PsycINFO (EBSCO)
APA PsycINFO (tidigare PsycINFO), databas där du hittar referenser till litteratur inom psykologi, logopedi och relaterade ämnen.
Lathund till PsycINFO, film

PubMed
Databas med referenser till artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnen.
(OBS! Om du har loggat in utanför VGRs nätverk så fungerar det inte att logga in på ditt personliga konto hos PubMed)

Lathund nya Pubmed.pdf
 -  Lathund till Pubmed på Pubmeds webbplats
 -  Lathundar, instruktionsfilmer m.m. på Pubmeds webbplats

Rikshandboken i barnhälsovård 
Rikshandboken i barnhälsovård, RHB, är ett nationellt webbaserat metod- och kunskapsstöd för barnhälsovården. 

SBU 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är en myndighet med uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. 

SIS standarder 
Standarder inom hälso- och sjukvård samt ledningssystem, som VGR har tillgång till via ett avtal mellan SKR och SIS. 
Informationsblad om VGR:s avtal med SIS.pdf

Social Care Online
Databas med systematiska översikter inom socialt arbete och socialvård mm.

SpeechBITE (University of Sydney)
Databas med referenser till randomiserade studier, systematiska översikter och behandlingsguider inom logopedi.  
Lathund på SpeechBITEs webbplats

SVELIC
Ersätter Drugline. Sök oberoende evidensbaserade läkemedelsutredningar (avidentifierade). Utredningarna är skrivna på svenska eller norska.

SveMed+ 
Från och med januari 2020 uppdaterar Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket inte längre med nytt material.
Svemed + innehåller referenser till nordiska artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, hälso- och sjukvård, odontologi och patientinformation.
Lathund till Svemed+.pdf
Lathund till Svemed+, film

Svensk Mesh (Karolinska institutet)
Medicinsk ämnesordlista. Mesh står för Medical Subject Headings.

SwePub (Kungliga biblioteket)
Databas med referenser till forskningspublikationer, registrerade i publiceringsdatabaser hos ett fyrtiotal svenska lärosäten.
Lathund på SwePubs webbplats

Sällsynta hälsotillstånd
Kunskapsdatabas från Socialstyrelsen om ca 300 ovanliga sjukdomar.

Transplant Library 
Databas med referenser till evidensbaserad information om organtransplantation från Oxford University. (Använd webbläsare Edge om du sitter utanför VGRs-nätverk)

Trip pro medical database 
Sökmotor för evidensbaserad medicin. 
Lathund på Trips webbplats

UpToDate 
Kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandling, prevention, prognos. 
Lathund UpToDate VGRplayer - funkar bäst på dator
Mer information om UpToDate
Lathundar på Uptodates webbplats

Vårdhandboken 
Handbok med kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder från Sveriges regioner och kommuner.

Vårdriktlinjer
Under vårdriktlinjer finns information om förhållningssätt och riktlinjer som stöd i ditt arbete inom vården.

Web of Science
Databas med referenser och citeringsindex över litteratur inom alla vetenskapsområden.
  -  Lathundar på Web of Science webbplats

WHO/ICTRP
Webbplats med clinical trials från WHO.