Olika typer av studier

Här följer en kort beskrivning av olika typer av vetenskapliga studier och hur de rangordnas, i fallande ordning.

 1. Systematiska litteraturstudier
  (Systematic Reviews) som inkluderar meta-analyser. Litteraturöversikter som fokuserar på en frågeställning. Meta-analys är en statistisk metod att slå ihop resultat från flera mindre studier.
 2. Randomiserade kontrollerade studier
  (Randomized Controlled Trials). Studier där interventionsgruppen jämförs med en slumpvis utvald kontrollgrupp. Detta görs bland annat för att undvika s k placebo-effekt. Ett exempel kan vara att man testar ett nytt läkemedel. Studierna kan vara öppna, enkel-blindade eller dubbel-blindade. I öppna studier vet både patienten och forskaren vem som fått vilken intervention, detta används tex vid olika kirurgitekniker, då det kan vara svårt att dölja vilken behandling patienten fått. I enkel-blindade studier vet inte patienten vilken behandling han/hon ges, och i dubbel-blindade studier vet varken patient eller forskare vilken behandling som ges. Termen kontrollerade syftar på kontrollgruppen. RCT-design anses vara bästa sättet att undvika bias, systematiska fel.
 3. Icke-randomiserade studier - öppna studier.
  Med öppna studier menas studier utan kontrollgrupp eller studier där kontrollgrupp skapats via matchning av individer, t ex kvasi-experimentella studier.
 4. Kohortstudier.
  Studie som gäller en grupp personer som utgör en kohort, dvs har vissa definierade egenskaper gemensamt, exempelvis alla personer som under en viss tidsperiod behandlats för en viss tumörsjukdom.
 5. Fall-kontrollstudier.
  Personer som har det problem som ska studeras. "Fallen" jämförs beträffande exposition med "kontroller" som saknar detta problem. För varje fall utses en eller flera kontroller. Fall och kontroller måste vara lika varandra beträffande ålder och kön, ofta även beträffande bostadsområde, yrke m m (matchning).
 6. Retrospektiva studier - registerstudier.
  Retrospektiv (eller kombinerat retro- och prospektiv) undersökning som gör bruk av data som finns i offentlig statistik, i medicinska databaser m m.
 7. Övriga studier

Efter C Forsberg och Y Wengström, Att göra systematiska litteraturstudier, Natur & Kultur, 2008