Optimizely Formsblock

För alla typer av formulär i Optimizely är det Optimizely Formsblock du ska använda. Till exempel för att publicera frågor, anmälningsformulär eller enkäter som besökaren kan fylla i.

Innan du startar

GDPR reglerar hur du får lagra personuppgifter. Tänk på att om du behöver begära in personuppgifter kan du också behöva ha en kryssruta för samtycke att dessa lagras.

Förslag på text: Jag godkänner att Västra Götalandsregionen behandlar mina inlämnade personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

Ska formulärsvaren arkiveras, gallras eller diarieföras?

Det är informationen som lämnas i ett formulär som avgör hur det ska hanteras. För ett formulär på externa webben som till exempel tar emot ansökningar till ett stipendium räknas svaren som en inkommen handling och ska diarieföras. Andra formulärsvar kan bedömas som skrivelser av ringa betydelse och gallras så fort det är inaktuellt.

Om det är oklart hur informationen i ett webbformulär ska hanteras behöver du identifiera vilken handlingstyp informationen är. Det gör du med hjälp av respektive myndighets dokumenthanteringsplan. Det kan vara så att handlingstyp för informationen saknas i dokumenthanteringsplanen och måste läggas till, kontakta i så fall ansvarig funktion och diskutera hur du ska göra.

Gör så här:

Skapa Optimizely Formsblocket

 1. Tryck på skapa ett nytt block och välj Optimizely Forms
 2. Fyll i Namn (Namn i trädstrukturen för block) och Formulärtitel (rubriken för formuläret)
 3. I fältet Visa meddelande efter formuläret skickats.
  Fyll i ett meddelande som ska visas när formuläret skickas in exempelvis
  Tack för din anmälan.
  Det är inte nödvändigt att fylla i fältet, som standard visas "Formuläret är inskickat"
 4. Tryck på skapa för att spara formuläret

Lägga till fält

 1. Tryck på redigera i blockmenyn
 2. I Formulärelement skapar du ett nytt element (på samma sätt som du skapar block). Det kan vara lättare att dra in formulärelement från blockstrukturen uppe till höger (Växla resursfönster).
 3. Du kan ändra ordningen på frågor och element genom att dra och släppa elementen (på samma sätt som med block). Elementen för skickaknapp och återställningsknapp ska ligga sist.

Ställa in mejlbrevlåda som tar emot inskickade uppgifter

 1. Gå in på inställningar i Optimizely formsblocket
 2. Under Skicka e-post efter formuläret skickats, klicka på +
 3. Fyll i Från, Till och Ämne. De första två kan med fördel vara den e-postadress du vill ha svaren till. Ämne ska förklara vad mailet innehåller.
 4. I brödtextfältet i Meddelande lägger du in lämplig information, skicka med en länk till sidan som formuläret finns i
 5. När du är i meddelandeytan, Infoga platshållare och välj summary för att få med alla ifyllda uppgifter 
 6. OBS! Bifogade filer kan inte öppnas i mejlet, de öppnar du i Formulärdata i Optimizely formsblocket.

Hämta inskickade filer från formulärdata 

Under fliken lagringspolicy kan du välja hur länge helt eller delvis ifyllda formulär ska lagras i blocket. 

Formulärdatan, dvs de uppgifter användaren matat in, når du via urvalsknappen längst uppe till höger i blocket. Datan kan exporteras till bland annat excel. Här gittar du också de bifogade filer användaren skickat in.

Gör så här:

Hämta inskickade filer

 1. Inne i blocket tryck på urvalsknappen i övre högra hörnet och välj formulärdata

  Urvalsknappen med menyn utfälld 2. Markera aktuell post och öppna bilagan genom att klicka på den.

 3. Ladda ner bilagan till din dator med hjälp av nedladdningssymbolen 

 

Fliken innehåll

Formulärtitel

Fungerar som en rubrik till formuläret. (Syns för användaren)

Beskrivning

Ger möjlighet att lägga en beskrivande text om vad formuläret är till för och vad som ska fyllas i. (Syns för användaren)

Bekräftelsemeddelande

Visas som ett popup-fönster där användaren måste klicka på OK för att formuläret ska postas.
Om man bockar i rutan för Visa sammanfattande bekräftelsemeddelande efter formuläret skickats visas en sammanfattning av vad användaren har fyllt i. Det går inte att få en mejlkopia, något man kan göra är att ta en skärmdump av popup-fönstret.

Visa sida efter att formuläret har skickats

Ger möjlighet att lägga in en tack-sida som visas när användaren har klickat på Skicka.

Visa meddelande efter att formuläret har skickats

Visas i ett fält på sidan när formuläret har skickats. I stället för att skicka besökaren till en annan sida.

Tillåt anonyma postningar:

Anonyma användare kan posta formuläret. Om inaktiverad måste en användare vara inloggad för att skicka formuläret.

Tillåt flera formulärpostninga från samma IP-adress/cookie:

Formuläret kan postas flera gånger från samma dator.

Visa navigeringsfält om formuläret har flera steg:

Används bara om formuläret har flera steg.

Tillåt åtkomst till formulärdata genom service-API:et:

Används om formuläret kopplas ihop med något annat
system.

Formulärelement

Här ligger formulärets olika delar, se Formulärelement förklaringar.


Fliken Inställningar

Metadata

Ger möjlighet att lägga till metadata som kan ändra stil och form på formuläret. OBS, inget som redaktörer ska göra.

Skicka e-post efter att formuläret har skickats

Här finns möjlighet att lägga in till vilka e-postadresser formulärets innehåll ska skickas. Det finns också möjlighet att välja vilka delar av formulärets innehåll som ska skickas. Om fältet filuppladdning används skapas en länk till filen som lagt i databasen. Du behöver vara inloggad i Optimizely för att se filen.

Trigga webhook efter att formuläret har skickats

Gör det möjlighet att skicka in formulärdatan till ett annat system eller en backup.


Formulärelement förklaringar

Text

Ett enkelt textfält där man kan skriva in text. Visas som en rad.

Textruta

Ett fält för att skriva in längre text. Visas som en större ruta.

Sifferfält

Ett fält som bara godkänner inmatning av siffror. Det händer inget när man skriver in
bokstäver eller andra tecken.

Intervall

Ger möjlighet att sätta ett värde (ett nummer) på en skala. Kan till exempel användas för att ange ett betyg på en skala.

Url

Ett fält som är gjort för att ange en webbadress.

Flervalslista

Blir en drop-down-meny där användaren kan välja i en lista bland ett antal förutbestämda alternativ.

Lista med kryssrutor eller alternativknappar

Användaren kan bocka för olika värden. Kryssrutor används om flera alternativ kan bockas i och alternativknappar används om endast ett värde ska anges.

Bildlista

Fungerar som alternativknappar, men ger möjlighet att lägga in en bilder som alternativ.

Filuppladdning

Ger möjlighet att ladda upp en eller flera filer formuläret. Det går att styra vilka filer som är tillåtna, till exempel pdf, docx, jpg. Det finns en max tillåten filstorlek som är förinställd på 4 megabyte, men går att justera. Det finns ingen gräns för hur många filer man kan skicka med, men den totala storleken för alla filer kan inte vara mer än 28 megabyte.
Filerna lagras i Optimizely och skickas inte med i mejlet.

Textformatering med platshållare

Här kan du lägga in en förklarande text eller en linje.

Skickaknapp

Används för att skicka formuläret.

Återställningsknapp

Används för att rensa formuläret och börja om på nytt.


Automatisk ifyllnad, auotcomplete

I tillämpliga fall markerar redaktör kontroller med den valda taxonomin för att indikera det semantiska syftet. Detta ger möjlighet för användaragenter och hjälpmedel att tillämpa personliga presentationer som kan göra det möjligt för fler människor att förstå och använda innehållet.

 • name - fullständigt namn
 • honorific-prefix - prefix eller titel till exempel Herr, Fru, Dr.
 • given-name - förnamn
 • additional-name - mellannamn
 • family-name - efternamn
 • honorific-suffix - Suffix till exempel Jr., II
 • nickname - smeknamn
 • email - e-postadresss
 • username - användarnamn
 • new-password - nytt lösenord
 • current-password - aktuellt lösenord
 • one-time-code -
 • organization-title - befattning till exempel direktör, ingenjör, sjuksköterska
 • organization -
 • street-address - 
 • address-line1 - 
 • address-line2 -
 • address-line3 -
 • address-level4 -
 • address-level3 -
 • address-level2 -
 • address-level1 -
 • country-name - Land
 • postal-code - Postnummer
 • cc-name - Fullständigt namn på kreditkortet
 • cc-given-name - 
 • cc-additional-name - Additional names given on the payment instrument (in some Western cultures, also known as middle names, forenames other than the first name)
 • cc-family-name - Family name given on the payment instrument (in some Western cultures, also known as the last name or surname)
 • cc-number - Kreditkortsnumret
 • cc-exp - Expiration date of the payment instrument
 • cc-exp-month - Month component of the expiration date of the payment instrument
 • cc-exp-year - Year component of the expiration date of the payment instrument
 • cc-csc - Säkerhetskod för kreditkortet (även känd som kortsäkerhetskoden (CSC), kortvalideringskod (CVC), kortverifieringsvärde (CVV), signaturpanelkod (SPC), kreditkorts-ID (CCID), etc)
 • cc-type - 
 • transaction-currency -
 • transaction-amount -
 • language - Språk
 • bday -
 • bday-day - 
 • bday-month -
 • bday-year - 
 • sex - Könsidentitet
 • tel- Full telephone number, including country code
 • tel-country-code - Country code component of the telephone number
 • tel-national - Telephone number without the country code component, with a country-internal prefix applied if applicable
 • tel-area-code - Area code component of the telephone number, with a country-internal prefix applied if applicable
 • tel-local - Telephone number without the country code and area code components
 • tel-extension - Telephone number internal extension code
 • impp - URL
 • url - Home page or other Web page corresponding to the company, person, address, or contact information in the other fields associated with this field
 • photo - Photograph, icon, or other image corresponding to the company, person, address, or contact information in the other fields associated with this field

Rubrik skriver du i fältet formulärtitel

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i

I stället för att använda Beskrivningsfältet, så kan det se bättre ut när du använder formulärelementet Textformatering.

0 10
Lista med kryssrutor eller alternativknappar
Bildlista
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas