Databaser A-Ö

Här finns länkar till de databaser som Västra Götalandsregionen prenumererar på, samt en mängd gratisresurser utvalda av sjukhusbiblioteken. Alla resurser i e-biblioteket kan nås utanför VGR:s nätverk, läs mer under extern åtkomst i menyn.

Det är viktigt att hitta bra sökord, behöver du hjälp med att översätta från svenska till engelska eller hitta synonymer finns ordlistor på internet. Här är några exempel.  

Databaser A-Ö

Gå direkt till:
CINAHL   ClinicalKey  Embase  PsycINFO   PubMed  UpToDate

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / U / V /

1177.se 
Kvalitetssäkrad information för patienter och närstående om hälsa, sjukdomar, vård och behandling från Sveriges landsting och regioner. 

AMED (EBSCO)
Referenser till artiklar inom arbetsterapi, fysioterapi, alternativmedicin och palliativ vård. 
Lathund (film)

Blandbarhet av intravenösa läkemedel 
Information om fysikalisk/kemisk kompatibilitet av intravenösa läkemedel.

CRD databases (Centre for Reviews and Dissemination) 
Kvalitetsgranskade systematiska översikter från olka länder. 

Campbell Library 
Systematiska översikter inom social välfärd, undervisning, juridik mm. 

Cinahl (EBSCO)
Referenser till artiklar inom omvårdnad, rehabilitering och alternativmedicin. 
Lathund (film)

ClinicalKey 
Medicinsk sökfunktion med klinisk inriktning som innehåller tidskrifter, böcker, bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar. 
Lathund (pdf)

ClinicalTrials 
Kliniska prövningar (planerade, pågående och avslutade studier) från olika länder, bl.a. Sverige.  

Cochrane Library Fungerar bäst med webbläsare Google Chrome. 
Innehåller två databaser: Cochrane Database of Systematic Reviews – systematiska översikter gjorda genom Cochrane-samarbetet och CENTRAL - Cochrane Controlled Register of Trials. I träfflistan finns även bla Protocols - information om pågående översikter samt Clinical answers - kortare sammanfattningar av vissa översikter.  
Lathund (pdf)

Cochrane Clinical Answers 
Kliniskt fokuserade frågor som utgår från Cochrane Reviews. Svaren är korta och redovisas i en användarvänlig form. 

Dermatology online atlas (DOIA) 
En databas bestående av bilder på dermatologiska sjukdomar.

Drugline (kliniska läkemedelsfrågor)  
Vetenskapligt och kliniskt baserade svar på läkemedelsrelaterade frågor. Svaren är på svenska eller engelska.  

Embase (OVID)
Referenser till artiklar och konferenstryck inom medicin och farmakologi. 
Lathund (film)

ePed (ingen extern åtkomst)
Erfarenhets och evidensbaserad databas för barnläkemedel.

ERIC (EBSCO)
Referenser till artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande. 

ERIC (Institute of Education Sciences)
Referenser till artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande. 

INFPREG  
Kunskap kring infektioner i samband med graviditet, sammanställt av experter inom olika medicinska specialiteter från hela Sverige. 

Images from the History of Medicine 
Bilder från National Library of Medicine’s historiska samlingar.

Kunskapsguiden  
Nationell plattform som vänder sig till alla yrkesgrupper inom områdena psykisk ohälsa och äldre. 

Läkemedelsboken 
Producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd. 

Medicininstruktioner.se 
Instruktionsfilmer för handhavande av läkemedel och medicintekniska hjälpmedel, både för patienter och sjukvårdspersonal. 

Medline (Ovid)
Referenser till artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi.  

Medline (EBSCO)
Referenser till artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi. 

MedlinePlus 
Patientinformation om sjukdom, läkemedel och hälsa på engelska och spanska, kan även finnas på andra språk. 

Micromedex
Databaspaket med läkemedelsinformation. Inkluderar databaserna Diseasedex General Medicine, Drugdex, Martindale, Pdr, Reprorisk samt NeoFax och Pediatrics.
Informationsblad (pdf)

NHS Evidence (UK)

National Guideline Clearinghouse (USA) 
Evidensbaserade kliniska behandlingsguider.   

Nationellt kliniskt kunskapsstöd - (en vårdtjänst från Sveriges landsting och regioner)
Det är ett kunskapsstöd som är under uppbyggnad. Det vänder sig i första hand till Primärvården.

OTSeeker  
Referenser till systematiska översikter, randomiserade studier mm inom arbetsterapeuti. 
Lathund (film)

Orphanet 
Information om ovanliga sjukdomar och "orphan drugs", s.k. särläkemedel som används för behandling av sällsynta sjukdomar. 

Ovanliga diagnoser 
En kunskapsdatabas från Socialstyrelsen om ca 300 ovanliga sjukdomar. 

Pedro 
Referenser till systematiska översikter, randomiserade studier mm inom fysioterapi. 
Lathund (pdf) / Lathund (film)

PsycBITE
PsycBITE, Psychological Database for Brain Impairment Treatment Efficacy, innehåller studier om behandlingar av traumatiska hjärnskador. 

PsycINFO (EBSCO) 
Referenser till litteratur inom psykologi, logopedi och relaterade ämnen. 
Lathund (film)

PubMed 
Referenser till artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnen. 
Lathund, kortfattad (pdf) / Lathund, utförlig (pdf) / Clinical Queries (pdf) / MyNCBI (pdf)

SBU 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är en myndighet med uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård.  

SIS standarder (e-nav) 
Standarder inom hälso- och sjukvård samt ledningssystem, som VGR har tillgång till via ett avtal mellan SKL och SIS. 
Informationsblad (pdf)

SpeechBITE 
Referenser till randomiserade studier, systematiska översikter och behandlingsguider inom logopedi. 

SveMed+ 
Referenser till nordiska artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, hälso- och sjukvård, odontologi och patientinformation.
Lathund (pdf) / Lathund (film)

Svensk MeSH 
MeSH (Medical Subject Headings) är standardiserade ämnesord som används för att beskriva innehållet i referenser i Medline. Sök på svenska eller engelska.  

SwePub 
Referenser till forskningspublikationer, registrerade i publiceringsdatabaser hos ett fyrtiotal svenska lärosäten. 

TRIP Database (Turning Research Into Practice) 
Sökmotor för evidensbaserad medicin. 
Lathund (film)

Transplant Library 
Referenser till evidensbaserad information om organtransplantation. 

UpToDate 
Kliniskt beslutsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom inom diagnostk, behandling, prevention, prognos. 

Web of Science
En referensdatabas och citeringsindex över kvalitetsgranskad litteratur inom alla vetenskapsområden.
Lathundar (html)

Vårdhandboken 
Kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. 

Senast uppdaterad: 2018-10-26 10:14