Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Databaser A-Ö

Här finns länkar till de databaser som Västra Götalandsregionen prenumererar på, samt en mängd gratisresurser utvalda av sjukhusbiblioteken. Alla resurser i e-biblioteket kan nås utanför VGR:s nätverk, logga in med vgr-id och lösenord.

Det är viktigt att hitta bra sökord, behöver du hjälp med att översätta från svenska till engelska eller hitta synonymer finns ordlistor på internet. Här är några exempel.  

Databaser A-Ö

Gå direkt till:
CINAHL   ClinicalKey  Embase  PsycINFO   PubMed  UpToDate

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / U / V /

1177.se 
Kvalitetssäkrad information för patienter och närstående om hälsa, sjukdomar, vård och behandling från Sveriges landsting och regioner. 

AMED (EBSCO)
Referenser till artiklar inom arbetsterapi, fysioterapi, alternativmedicin och palliativ vård. 
Lathund till Amed, film

Blandbarhet av intravenösa läkemedel 
Information om fysikalisk/kemisk kompatibilitet av intravenösa läkemedel.

CRD databases (Centre for Reviews and Dissemination) 
Kvalitetsgranskade systematiska översikter från olka länder. 

Campbell Library 
Systematiska översikter inom social välfärd, undervisning, juridik mm. 

Cinahl (EBSCO)
Referenser till artiklar inom omvårdnad, rehabilitering och alternativmedicin. 
Lathund till Cinahl, film

ClinicalKey 
Medicinsk sökfunktion med klinisk inriktning som innehåller tidskrifter, böcker, bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar. 
Lathund till ClinicalKey.pdf

ClinicalTrials 
Kliniska prövningar (planerade, pågående och avslutade studier) från olika länder, bl.a. Sverige.  

Cochrane Library Fungerar bäst med webbläsare Google Chrome. 
Innehåller två databaser: Cochrane Database of Systematic Reviews – systematiska översikter gjorda genom Cochrane-samarbetet och CENTRAL - Cochrane Controlled Register of Trials. I träfflistan finns även bla Protocols - information om pågående översikter samt Clinical answers - kortare sammanfattningar av vissa översikter.  
Lathund till Cochrane.pdf
  -  Lathundar på Cochranes hjälpsida

Cochrane Clinical Answers 
Kliniskt fokuserade frågor som utgår från Cochrane Reviews. Svaren är korta och redovisas i en användarvänlig form. 

Dermatology online atlas (DOIA) 
En databas bestående av bilder på dermatologiska sjukdomar.

Drugline (kliniska läkemedelsfrågor)  
Vetenskapligt och kliniskt baserade svar på läkemedelsrelaterade frågor. Svaren är på svenska eller engelska.  

Embase (OVID)
Referenser till artiklar och konferenstryck inom medicin och farmakologi. 
Lathund till Embase, film (flash)

ePed (ingen extern åtkomst)
Erfarenhets och evidensbaserad databas för barnläkemedel.

Epistemonikos
Hitta systematiska översikter och andra källor till evidens inom medicin och omvårdnad.

ERIC (EBSCO)
Referenser till artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande. 

ERIC (Institute of Education Sciences)
Referenser till artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande. 

INFPREG  
Kunskap kring infektioner i samband med graviditet, sammanställt av experter inom olika medicinska specialiteter från hela Sverige. 

Images from the History of Medicine 
Bilder från National Library of Medicine’s historiska samlingar.

Janusinfo 
Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal.

Journal Citation Reports  (JCR)
JCR är en underdatabas till Web of Science. I JCR rankas tidskrifter efter hur många gånger artiklarna i dem citeras i andra artiklar, så kallad Impact factor. För den som vill jämföra tidskrifter inom ett visst ämnesområde eller hitta en lämplig tidskrift att publicera sig i är Journal Citation Reports en bra källa.

Kunskapsguiden  
Nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Innehållet är uppdelat enligt teman: EBP, Psykisk ohälsa, Äldre, Missbruk, Barn och unga, Funktionshinder och Ekonomiskt bistånd. 

Medicininstruktioner.se 
Instruktionsfilmer för handhavande av läkemedel och medicintekniska hjälpmedel, både för patienter och sjukvårdspersonal. 

Medline (Ovid)
Referenser till artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi.  

Medline (EBSCO)
Referenser till artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi. 
 -  Lathund till Medline på Ebscos webbsida

MedlinePlus 
Patientinformation om sjukdom, läkemedel och hälsa på engelska och spanska, kan även finnas på andra språk. 

Micromedex
Databaspaket med läkemedelsinformation. Inkluderar databaserna Diseasedex General Medicine, Drugdex, Martindale, Pdr, Reprorisk samt NeoFax och Pediatrics.
Informationsblad om Micromedex.pdf

National Health Service Evidence (UK)
Evidensbaserade utvärderingar, systematiska översikter och HTA-rapporter.

National Guideline Clearinghouse (USA) 
Evidensbaserade kliniska behandlingsguider.   

Nationellt kliniskt kunskapsstöd - (en vårdtjänst från Sveriges landsting och regioner)
Det är ett kunskapsstöd som är under uppbyggnad. Det vänder sig i första hand till Primärvården.

OTSeeker  
Referenser till systematiska översikter, randomiserade studier mm inom arbetsterapeuti. 
Lathund till OTSeeker, film

Orphanet 
Information om ovanliga sjukdomar och "orphan drugs", s.k. särläkemedel som används för behandling av sällsynta sjukdomar. 

Ovanliga diagnoser 
En kunskapsdatabas från Socialstyrelsen om ca 300 ovanliga sjukdomar. 

Pedro 
Referenser till systematiska översikter, randomiserade studier mm inom fysioterapi. 
Lathund till Pedro.pdf  
Lathund till Pedro, film

PsycBITE
PsycBITE, Psychological Database for Brain Impairment Treatment Efficacy, innehåller studier om behandlingar av traumatiska hjärnskador. 

PsycINFO (EBSCO) 
Referenser till litteratur inom psykologi, logopedi och relaterade ämnen. 
Lathund till PsycINFO, film

PubMed 
Referenser till artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnen. 
Lathund till PubMed.pdf
Lathund till sökfilter i PubMed, Clinical Queries.pdf 
Lathund till eget konto i PubMed, My NCBI.pdf

SBU 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är en myndighet med uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård.  

SIS standarder (e-nav) 
Standarder inom hälso- och sjukvård samt ledningssystem, som VGR har tillgång till via ett avtal mellan SKL och SIS. 
Informationsblad om VGR:s avtal med SIS.pdf

SpeechBITE 
Referenser till randomiserade studier, systematiska översikter och behandlingsguider inom logopedi. 

SveMed+ 
Referenser till nordiska artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, hälso- och sjukvård, odontologi och patientinformation.
Lathund till Svemed+.pdf
Lathund till Svemed+, film

Svensk MeSH 
MeSH (Medical Subject Headings) är standardiserade ämnesord som används för att beskriva innehållet i referenser i Medline. Sök på svenska eller engelska.  

SwePub 
Referenser till forskningspublikationer, registrerade i publiceringsdatabaser hos ett fyrtiotal svenska lärosäten. 

TRIP Database (Turning Research Into Practice) 
Sökmotor för evidensbaserad medicin. 
Lathund till TRIP Database, film

Transplant Library 
Referenser till evidensbaserad information om organtransplantation. 

UpToDate 
Kliniskt beslutsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom inom diagnostk, behandling, prevention, prognos. 
Quick reference card.pdf

Web of Science
En referensdatabas och citeringsindex över litteratur inom alla vetenskapsområden.
  -  Lathundar på Web of Science webbsida

Vårdhandboken 
Kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. 

Senast uppdaterad: 2019-01-23 15:31